Maakt het onbeschrijflijke zichtbaar!
 

Werkwijze


KTM is gestart vanuit de behoefte om mijn kennis en deskundigheid te delen met eenieder die zich geïnspireerd voelt door de methode, dan wel in cliëntcontacten of in trainingsverband. 

Kennis delen

Kennis delen is wat mijn motto is, want met kennis kun je immers ook inzicht verkrijgen en vanuit inzicht kun je gedrag veranderen.  Vandaar dat ik vanaf mei 2024 me niet alleen inzet om kennis te delen met professionals maar ook met iedereen die meer wil weten over hun eigen psyche, hun eigen relatiepatronen en hoe ze hierin kunnen groeien.  De workshop ‘Ik en relaties’ is hiervoor ontwikkeld. Tevens is deze workshop ontstaan uit de talloze vragen aan mij als relatie/systeemtherapeut voor individuele of partnerrelatie therapie, waar ik nu in mijn huidige werkzaamheden weinig ruimte voor heb. Op deze manier kan ik helpen, door te delen!

ECO

ECO is tevens door mij ontwikkeld om ouders te helpen te zien waar hun kinderen op hun manier voor hun ouders zorgen. Met gedrag dat voor een ouders soms moeilijk is om mee om te gaan. De manier om om te gaan met kinderen die op hun manier zorgen voor hun ouders, vanuit parentificatie, is ECO; Erkennen, Complimenteren en Ontslaan. Onderstaande uitleg kun je gebruiken om ouders hierin voor te lichten en te helpen begrijpen dat het gedrag van hun kind een patroon is dat je samen kunt veranderen om te zorgen dat de ontwikkeling van het kind hierdoor niet belemmerd wordt.
Klachtenregeling 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze zorg, dan vindt u hier onze klachtenregeling. 

 

Klachtenregeling voor cliënten en cursisten van 
KTM Kim Teeuwen Maatschappelijk werkende


KTM streeft in de uitvoering van haar werkzaamheden naar optimale kwaliteit. KTM erkent dat zich desalniettemin situaties kunnen voordoen waarin cliënten en andere belanghebbenden of cursisten zich wensen te beklagen over gedragingen van medewerkers van KTM omtrent de hulpverlening, dan wel training. Het recht op een zorgvuldige behandeling van klachten staat hierin centraal.
Het streven naar optimale kwaliteit betekent dat KTM zich zal inspannen om situaties van waaruit een klacht kan voortvloeien c.q. ontstaan, te onderkennen en daarin pro-actief probleemoplossend te handelen.
Het verdient de voorkeur dat, ook ná de formele indiening van een klacht, de klager en de betrokken medewerker en/of de leidinggevende in eerste instantie middels een bemiddelingsgesprek samen tot een oplossing proberen te komen.
Als na de bemiddeling een bevredigende oplossing van de klacht uitblijft, doorloopt de klager – uitgaande van de schriftelijke indiening van een klacht – het traject van hoor en wederhoor in het kader van de klachtenprocedure, teneinde een uitspraak over de klacht te krijgen.
Niet behandeling, niet-ontvankelijkverklaring en kennelijke ongegrondheid van een klacht
1. Een klacht wordt niet verder behandeld door KTM indien zij wordt ingetrokken of wanneer zij is weggenomen door bemiddeling.
2. KTM kan de klacht niet ontvankelijk verklaren wanneer niet is voldaan aan de formele vereisten van indiening van de klacht zoals in deze regeling is geformuleerd of wanneer de klacht door niet klachtgerechtigden is ingediend.
3. Indien uit de door de klager verstrekte gegevens naar voren komt dat de klacht kennelijk ongegrond is, kan KTM zonder verder onderzoek en zonder hoorzitting dit oordeel geven. Kennelijke ongegrondheid kan slechts worden aangenomen als op voorhand zonneklaar is dat een klacht ongegrond is.
4. KTM stelt de klager en beklaagde schriftelijk van de niet-behandeling, de niet- ontvankelijkverklaring of kennelijke ongegrondheid van een klacht op de hoogte en vermeldt daarbij de redenen.
5. In geval van twijfel omtrent de ontvankelijkheid van een klacht zal de klacht in het voordeel van de klager toch ontvankelijk worden verklaard en behandeld worden conform deze regeling.

 

Bemiddelingstraject voorafgaande aan (eventueel) horen
1. Indien KTM een klacht ontvankelijk acht, zal de klacht ter bemiddeling in behandeling worden genomen.
2. Indien klager daarmee instemt, zal de manager klager en beklaagde oproepen om te komen tot het oplossen van de klacht.
3. De beklaagde dient voor het bemiddelingsgesprek plaats heeft een verweerschrift naar aanleiding van de klacht in te dienen bij KTM. Een afschrift van dit verweerschrift wordt toegezonden naar de klager.
Van de uitkomst van het bemiddelingsgesprek wordt door de KTM schriftelijk verslag gedaan aan de klager. Het verslag bevat een korte weergave van hetgeen naar voren is gekomen en de (eventueel) gemaakte afspraken. De klachtenprocedure kan in dit kader voor ten hoogste vier weken worden opgeschort indien de klager zich wil beraden over voortzetting van de klacht.
4. Naar aanleiding van het verslag verzoekt KTM de klager schriftelijk of hij de klacht handhaaft met vermelding dat indien klager binnen twee weken na dagtekening en versturing van dit verzoek hierop niet heeft gereageerd, de klacht als ingetrokken wordt beschouwd. Dit wordt vervolgens door KTM schriftelijk aan de klager kenbaar gemaakt waarna het dossier wordt gesloten.
5. Indien de klager zijn klacht handhaaft, wordt door KTM een hoorzitting gepland.

Hoortraject
1. Behandeling van de klacht vindt niet in het openbaar plaats.
2. KTM krijgt de beschikking over alle stukken betreffende de klacht en de hulpverlening die aanleiding was tot de klacht. Ook de klager en de beklaagde krijgen de beschikking over deze stukken.
3. KTM kan bij partijen en bij derden verzoeken om schriftelijke informatie aan haar te overleggen, doch alleen voor zover deze informatie voor de oordeelsvorming van KTM van belang kan zijn.
4. Bij het verstrekken van informatie dienen de Wet bescherming persoonsgegevens als uitgangspunt. Alle informatie die vervolgens ter kennis van KTM komt, is voor klager en beklaagde ter inzage en kan tijdens de behandeling van de klacht aan de orde komen.
5. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde kan KTM op verzoek van een der partijen besluiten dat bepaalde stukken als bedoeld in het tweede lid niet door de wederpartij kunnen worden ingezien. Alsdan deelt KTM wel de zakelijke inhoud van deze vertrouwelijke stukken aan de wederpartij mee.
6. KTM spreekt geen oordeel uit voorafgaande aan de hoorzitting.
7. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij een der partijen daartegen vooraf schriftelijk een met redenen omkleed bezwaar indient bij KTM, en KTM op grond daarvan van oordeel is dat van het beginsel van hoor en wederhoor tijdens de hoorzitting dient te worden afgezien.
8. KTM is bevoegd tijdens de hoorzitting getuigen en deskundigen te horen. Het is ter beoordeling aan KTM of het horen van getuigen en deskundigen in het bijzijn van partijen geschiedt.
9. De klager en degene over wie is geklaagd, kunnen zich bij de behandeling laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Registratie van klachten
1. KTM registreert alle klachten in een klachtenregister. Registratie geschiedt vanuit administratief oogpunt en vanwege procesrechtelijke aspecten. In het klachtenregister worden de volgende gegevens geregistreerd:
• Datum van indiening van de klacht,
• Naam van de klager,
• Naam van de beklaagde,
• aard en inhoud van de klacht,
• wijze van afhandeling,
• de beslissing en/of aanbevelingen van de Klachtencommissie,
• de eventuele daaropvolgende beslissing van de Stichting, en
• de datum van sluiting van het dossier na intrekking, afronding of beëindiging van de klacht.
2.  Een klachtenregister wordt aan het einde van de maand december van een kalenderjaar officieel worden afgesloten.